Damm

Rentalföretagen har tagit fram material som ska hjälpa uthyrare och deras kunder att följa regelverket och skydda sig mot skadligt damm.

Det finns särskilda regler för damm som kan framkalla fibros i lungorna, till dessa räknas bland annat kvarts och asbest. Säker hantering av skadligt damm är en angelägen branschfråga för Rentalföretagen för att hjälpa uthyrares kunder att skydda sin personal men även för uthyrare vid returhanteringen av stoftavskiljare.

Kvarts

Kvarts finns i våra vanligaste bergarter. Exponeringen för kvartsdamm förekommer inom bygg- och anläggningsverksamhet vid bland annat bilning, borrning, slipning, sågning i sten eller berg men också vid städning eller filterbyte.

De små partiklarna i kvartshaltigt damm kan ge allvarliga lungsjukdomar. Det farligaste dammet syns inte och kan finnas kvar i luften från tidigare genomförda arbetsuppgifter. Det kan gå lång tid innan sjukdomen bryter ut men vid hög exponering kan det gå snabbare än 10 år.

Riskbedömning och förebyggande åtgärder

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter framgår det hur arbetsgivaren ska se till att kontrollera funktion och prestanda hos anordningar som används för att minska arbetstagarnas exponering för kvartshaltigt damm. Detta ska göras med högst sex månaders mellanrum. Vid uthyrningstillfället ska stoftavskiljare och luftrenare ha kontrollerats motsvarande en föreskriven sex månaders funktionskontroll.

Branschpraxis för returhantering av stoftavskiljare

Rentalföretagen har utarbetat en branschpraxis för att underlätta processen vid uthyrning och returhantering av stoftavskiljare och luftrenare. Syftet med praxisen är att ge råd till en enhetlig och säker hantering av stoftavskiljare som fungerar för uthyrarnas verksamhet. Branschpraxisen är under revision men finns tillgänglig för medlemmar efter inloggning på medlemssidor.

Informationsblad för uthyrarnas kunder

Rentalföretagen har även tagit fram material som ska hjälpa uthyrarnas kunder att skydda sig från det farliga kvartsdammet och följa Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Materialet består av en folder med information kring kvartsdamm och dess effekter, samt en checklista för att förenkla vardagen för uthyrarnas kunder. Är du medlem i Rentalföretagen kan du beställa foldern som broschyr eller roll-up för depåer och kundcenter. Kontakta kansliet vid intresse.

Asbest

Asbest är ett farligt ämne som kan orsaka flera allvarliga sjukdomar. Det är numera helt förbjudet att använda asbest i Sverige men det finns fortfarande en risk att komma i kontakt med asbest. Det är framför allt personer som arbetar inom byggbranschen som är extra utsatta för risker, vid exempelvis ombyggnads-, reparations- och rivningsarbete.

Yrkesmässig hantering av asbest

Yrkesmässig hantering av asbest regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest. Föreskrifterna gäller varje verksamhet där risk finns för exponering av asbest och asbesthaltigt damm. För att få arbeta med asbest behövs tillstånd från Arbetsmiljöverket. Den som leder eller utför arbete med asbest eller asbesthaltigt material ska även genomgå en utbildning.

Relaterade dokument och länkar:

Vad är kvartsdamm och varför är det farligt?
Tryggheten med att hyra
AV: Kvarts (AFS 2015:5)
AV: Asbest (AFS 2006:1)

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.