Moduler

Rentalföretagen har via modulutskottet tagit fram samlade dokument som ska underlätta vid upphandling och etablering av rentalmoduler.

Moduler för uthyrning

Uthyrningsmoduler är byggda för att kunna flyttas många gånger. De används temporärt med korta hyrestider på i snitt ungefär 30 månader. Med moduler når man stora besparingar när man kan kapa temporära toppar av lokalbehov. Moduler kan snabbt levereras vid evakueringar och andra akuta behov av lokaler.

Påverka nya standardvillkor för hyresmoduler för offentliga aktörer

Ett av Rentalföretagens målsättningar för hyresmoduler är att det ska finnas lättillgängliga och välfungerande standardiserade avtalsvillkor för offentlig upphandling. Villkor som upphandlande myndigheter kan – och vill – använda sig av. Detta saknas tyvärr i idag.

Att det saknas kvalitativa och vedertagna avtalsvillkor för hyresmoduler, som har förankring hos beställare och leverantörer, innebär en osäkerhet. För offentliga beställare försvårar detta en effektiv och säker upphandling av hyresmoduler. För leverantörerna innebär skiftande avtalsförutsättningar en svårighet att genomföra anbudskalkyler och att konkurrera på lika villkor. Detta behöver vi komma till rätta med.

Rentalföretagens medlemmar inom modulutskottet har därför valt att gå vidare för att skapa standardiserade avtalsvillkor för hyresmoduler. Arbetet med att ta fram avtalsvillkor och förslag till upphandlingsföreskrifter kommer att genomföras i närtid, med en ambition om att tillgängliggöra underlagen så snart som möjligt.

För att genomföra framtagandet av nya och balanserade villkor för hyresmoduler kommer Rentalföretagen att samarbeta med externa experter inom upphandling, entreprenad och hyresmoduler. Inom ramen för avtalsarbetet anser vi dock att det är mycket viktigt att involvera de aktörer – beställare – som vi hoppas i framtiden ska använda de nya avtalsvillkoren. Vi vill därför bjuda in offentliga aktörer att svara på den remiss vi kommer att gå ut med under projektet.

Om du är en offentlig aktör och är intresserade av att delta i arbetet med att ta fram nästa generations avtalsvillkor och upphandlingsdokument för hyresmoduler, anmäl dig till info@rentalforetagen.se och är på intet sätt förpliktigande.

Samlade dokument vid moduluthyrning

Modulutskottet inom Rentalföretagen verkar som remissinstans och samtalspartner för myndigheter. Utskottet har tagit fram samlade dokument som ska underlätta vid upphandling och etablering av rentalmoduler.

De allmänna avtalsvillkoren för moduluppställning har tagits fram gemensamt av modulföretagen inom branschorganisationen Rentalföretagen. De standardiserade dokumentet används vid avtalsförhållande mellan moduluthyrare och beställare av moduluppställningar och innebär ett tryggare samarbete. Dessa villkor kan användas av både offentlig sektor och företag och underlättar bland annat vid jämförelser mellan offerter från olika moduluthyrare.

Modulutskottet inom Rentalföretagen har tagit fram en vägledning som ska förenkla förberedelserna vid modulupphandling och leda till ett smidigare upphandlingsförfarande och främja den goda affären.

En tydlig förfrågan anpassad för branschens förutsättningar underlättar upphandlande myndigheters möjligheter att erhålla bra, relevanta och jämförbara anbud. Upphandlingsprocessen underlättas bland annat genom minskat antal fråga/svar samt mindre risk för överprövningar.

Skriften kan användas som allmän vägledning och mall vid utformning av ett förfrågningsunderlag för upphandling av montage, demontering och inhyrning av moduluppställning.

Vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning
Öppet brev om kostnadsökningar

Rentalföretagen har tillsammans med uthyrare, leverantörer, bodtillverkare, åkare och montörer, tagit fram en branschpraxis för säkrare arbete vid etablering av moduler och bodar. Rentalföretagen har tagit fram denna kunskapssamling för sina medlemmar och kunder, som ett underlag för företags bod- och modulspecifika arbetsberedningar och riskanalyser. Syftet är att genom branschgemensamma minimikrav för en säker etablering av moduler och moduler öka medvetenheten hos alla aktörer.

Branschpraxis för säkert arbete med bodar och moduler (2015)

Medlemsföretagen inom Rentalföretagens modulutskott har tagit fram grundkrav för god branschkvalitet för sina rentalmoduler. Dessa företag har en mångårig och bred erfarenhet av ständig utveckling, tillverkning och uthyrning av flyttbara lokaler för tillfälliga och flexibla behov. Medlemmar med enheter som uppfyller Rentalföretagens grundkrav får som en kvalitetssäkring använda begreppet ”Godkänd rentalmodul”. Kriterierna beskrivs närmare i dokumentet Godkänd Rentalmodul.

Godkänd rentalmodul (2017)

Relaterade dokument och länkar:

Läs mer om Moduler under våra tjänster.

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.