Moduler

Rentalföretagen har via modulutskottet tagit fram samlade dokument som ska underlätta vid upphandling och etablering av rentalmoduler.

Moduler för uthyrning

Uthyrningsmoduler är byggda för att kunna flyttas många gånger. De används temporärt med korta hyrestider på i snitt ungefär 30 månader. Med moduler når man stora besparingar när man kan kapa temporära toppar av lokalbehov. Moduler kan snabbt levereras vid evakueringar och andra akuta behov av lokaler.

Samlade dokument vid moduluthyrning

Modulutskottet inom Rentalföretagen verkar som remissinstans och samtalspartner för myndigheter. Utskottet har tagit fram samlade dokument som ska underlätta vid upphandling och etablering av rentalmoduler.

De allmänna avtalsvillkoren för moduluppställning har tagits fram gemensamt av modulföretagen inom branschorganisationen Rentalföretagen. De standardiserade dokumentet används vid avtalsförhållande mellan moduluthyrare och beställare av moduluppställningar och innebär ett tryggare samarbete. Dessa villkor kan användas av både offentlig sektor och företag och underlättar bland annat vid jämförelser mellan offerter från olika moduluthyrare.

Allmänna avtalsvillkor för moduluppställning (SV)
General conditions of contract for temporary .m.buildnings (ENG)
Kontraktsfomulär för moduluppställning (SV)
General conditions of contract for temporary .m.buildnings (ENG)

Modulutskottet inom Rentalföretagen har tagit fram en vägledning som ska förenkla förberedelserna vid modulupphandling och leda till ett smidigare upphandlingsförfarande och främja den goda affären.

En tydlig förfrågan anpassad för branschens förutsättningar underlättar upphandlande myndigheters möjligheter att erhålla bra, relevanta och jämförbara anbud. Upphandlingsprocessen underlättas bland annat genom minskat antal fråga/svar samt mindre risk för överprövningar.

Skriften kan användas som allmän vägledning och mall vid utformning av ett förfrågningsunderlag för upphandling av montage, demontering och inhyrning av moduluppställning.

Vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning
Öppet brev om kostnadsökningar

Rentalföretagen har tillsammans med uthyrare, leverantörer, bodtillverkare, åkare och montörer, tagit fram en branschpraxis för säkrare arbete vid etablering av moduler och bodar. Rentalföretagen har tagit fram denna kunskapssamling för sina medlemmar och kunder, som ett underlag för företags bod- och modulspecifika arbetsberedningar och riskanalyser. Syftet är att genom branschgemensamma minimikrav för en säker etablering av moduler och moduler öka medvetenheten hos alla aktörer.

Branschpraxis för säkert arbete med bodar och moduler (2015)

Medlemsföretagen inom Rentalföretagens modulutskott har tagit fram grundkrav för god branschkvalitet för sina rentalmoduler. Dessa företag har en mångårig och bred erfarenhet av ständig utveckling, tillverkning och uthyrning av flyttbara lokaler för tillfälliga och flexibla behov. Medlemmar med enheter som uppfyller Rentalföretagens grundkrav får som en kvalitetssäkring använda begreppet ”Godkänd rentalmodul”. Kriterierna beskrivs närmare i dokumentet Godkänd Rentalmodul.

Godkänd rentalmodul (2017)

Relaterade dokument och länkar:

Allmänna avtalsvillkor för moduluppställning (SV)
General conditions of contract for temporary .m.buildnings (ENG)
Kontraktsfomulär för moduluppställning (SV)
Contract form for temporary m.buildnings (ENG)
Vägledning och tips för anbudsförfrågan om moduluppställning
Branschpraxis för säkert arbete med bodar och moduler (2015)
Godkänd rentalmodul (2017)

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.