Bodar -

Bygglov och BBR för bodar och moduler

Swedish Rentals modulutskott har sedan 2011 försökt få till ett samråd med Boverket för att uppmärksamma problematiken med byggregler som endast är anpassade för permanenta byggnader. Nu arbetar bod- och modulutskotten gemensamt för att under 2021 väcka frågan igen.

Branschens modulära enheter hyrs ut för att flexibelt anpassas till olika verksamheter och flyttas ett flertal gånger under sin livslängd. Konstruktionskrav, bygglov och brandkrav är exempel på tolkningsbara regler för dessa tillfälliga byggnader och lokaler, exempelvis bodar och moduler.

Swedish Rentals modulutskott har sedan 2011 försökt få till ett samråd med Boverket för att uppmärksamma problematiken med byggregler som endast är anpassade för permanenta byggnader. Nu arbetar bod- och modulutskotten gemensamt för att under 2021 väcka frågan igen och söka gehör hos politiker och ansvariga kommunala tillståndsgivare.

Läs debattartikeln av Larry Söder i Byggindustrin.

Syftet är att tydligt åskådliggöra problembilden och kostnader de för med sig, genom exempel från olika projekt. Genom ett transparent underlag som kommuniceras till politiker, kommuner och andra budskapsbärare hoppas vi få ett mer anpassat regelverk som är entydigt och kostnadsneutralt.

Relaterat.

Bodar
Uppdaterad skrift om personalutrymmen

BCA har uppdaterat sin broschyr om Personalutrymmen på tillfälliga arbetsplatser och Rentalföretagens bodutskott har kunnat lämna synpunkter och förtydliganden på...

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Lämna följande fält tomt