Bodar -

Bodutskottets prioriteringar under 2021

Det finns en mängd frågor inom bod- och moduluthyrning som effektivast hanteras branschgemensamt.

Vid bodmötet i mars gjorde utskottet en strategisk genomgång och prioritering av frågor. Fokus under 2021 läggs på sund konkurrens, etablering och utbildning samt leveransvillkor. Våra leverantörspartners har en viktig roll genom att ta fram konsekvens- och kostnadsanalyser som stöd och underlag till samtliga tre fokusfrågor.

Övriga aktuella frågor som diskuteras i utskottet är:

Brand

Synen på brandprevention är beroende av lokala myndigheter och Räddningsverk. Branschen äger inte frågan utan det blir beställarens ansvar att hantera. Allt fler lösningar har prövats tidigare och kan till viss del återanvändas.

Energi

Mätning och bedömning utreds inom Chalmers projektet Lågan, där flera av utskottets ledamöter medverkar.

SRA-kod

Översyn av klassificering pausas för att invänta Lågan-projektets resultat.

BBR

Arbetsmiljölagen och till viss del även Plan- och bygglagen (PBL) fungerar som en utgångspunkt vid tillverkning,  uthyrning och bygglovsprövning av bodar och moduler. Likaså är Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) om arbetsmiljö till stor del tillämpbara på flyttbara tillfälliga lokaler/arbetsplatser. Boverkets föreskrifter (BBR) är avsedda för permanenta byggnader, och är därmed i stora delar varken rimliga eller möjliga att uppfyllas för flyttbara bodar. Även för moduler, som tillfälligt ersätter permanenta lokaler/arbetsplatser, blir vissa krav orimliga då varje förflyttning och nyetablering likställs med bygglovskrav på en nybyggnad. Utifrån en sådan tolkning blir exempelvis energikraven inte ens hållbara.

Relaterat.

Medlemsinfo
Stämma Rentalföretagen och Rentaldagen 2023

I år styr vi vår uppmärksamhet mot norra Sverige där det just nu händer historiska saker gällande den gröna omställningen för hela landet. Av den anledningen erbjuder vi även ett program för onsdag eftermiddag. Varmt välkomna önskar Styrelsen. .

Medlemsinfo
Vill du vara med och forma framtidens Liftutbildning ?

En trygg arbetsplats där medarbetare ges rätt förutsättningar att använda och framföra mobila arbetsplattformar är viktigt för att skapa en säker arbetsmiljö. Det ligger också väl i linje med FNs hållbarhetsmål som bland annat handlar om att skapa hållbara förutsättningar för människor. Rentalföretagen genom liftutbildningsrådet…

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.

Lämna följande fält tomt