Moduler -

Påverka nya standardvillkor för hyresmoduler för offentliga aktörer

Ett av Rentalföretagens målsättningar för hyresmoduler är att det ska finnas lättillgängliga och välfungerande standardiserade avtalsvillkor för offentlig upphandling. Villkor som upphandlande myndigheter kan – och vill – använda sig av. Detta saknas tyvärr i idag.

Att det saknas kvalitativa och vedertagna avtalsvillkor för hyresmoduler, som har förankring hos beställare och leverantörer, innebär en osäkerhet. För offentliga beställare försvårar detta en effektiv och säker upphandling av hyresmoduler. För leverantörerna innebär skiftande avtalsförutsättningar en svårighet att genomföra anbudskalkyler och att konkurrera på lika villkor. Detta behöver vi komma till rätta med.

Rentalföretagens medlemmar inom modulutskottet har därför valt att gå vidare för att skapa standardiserade avtalsvillkor för hyresmoduler. Arbetet med att ta fram avtalsvillkor och förslag till upphandlingsföreskrifter kommer att genomföras i närtid, med en ambition om att tillgängliggöra underlagen så snart som möjligt. 

För att genomföra framtagandet av nya och balanserade villkor för hyresmoduler kommer Rentalföretagen att samarbeta med externa experter inom upphandling, entreprenad och hyresmoduler. Inom ramen för avtalsarbetet anser vi dock att det är mycket viktigt att involvera de aktörer – beställare – som vi hoppas i framtiden ska använda de nya avtalsvillkoren. Vi vill därför bjuda in offentliga aktörer att svara på den remiss vi kommer att gå ut med under projektet.

Om du är en offentlig aktör och är intresserade av att delta i arbetet med att ta fram nästa generations avtalsvillkor och upphandlingsdokument för hyresmoduler, anmäl dig till info@rentalforetagen.se och är på intet sätt förpliktigande. 

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.