Modulutskottet

Modulutskottet bildades för att skapa tydlighet om tillämpningen av befintliga regelverk och för att påverka utformningen av nya regler samt informationsgivning om branschens utveckling.

Moduluthyrarnas branschföreträdare

Rentalmoduler är ett specialområde inom uthyrning. Företag med inriktning på moduluthyrning har ingått medlemskap i Rentalföretagen med syfte att låta Rentalföretagen verka som moduluthyrarnas branschföreträdare.

Modulutskottet bildades 2009 med syfte att skapa tydlighet om tillämpningen av befintliga regelverk och för att påverka utformningen av nya regler samt informationsgivning om branschens utveckling. Utskottet är remissinstans och samtalspartner för myndigheter och har bland annat tagit fram branschgemensamma standardvillkor.

För moduler finns många synergier med byggbodar i behovet av anpassade regler och krav för tillfälliga och flyttbara lokaler, exempelvis avseende uppställning och energiprestanda. Modulutskottet samarbetar därför med bodutskottet i relaterade frågor.

Prioriteringsområden

Arbetet i modulutskottet utgår från specialiserade frågeställningar och arbetsgrupper med representanter från hela branschen. Modulföretagen arbetar med riktad kommunikation och samverkar med politiker, upphandlare och ansvariga myndigheter för en långsiktig samverkan som klargör rentalmodulers syfte och förutsättningar i förhållande till permanent bebyggelse.

Avtalsgruppen har utarbetat allmänna avtalsvillkor för moduluppställning.

Ekonomi- och momsgruppen bevakar främst de skatterättsliga frågorna för rentalmoduler eller lös egendom som inte ska förväxlas med regelverket för permanenta byggnader eller fast egendom.

Boverksgruppen söker samverkan med ansvariga myndigheter för att säkerställa ett ändamålsenligt regelverk exempelvis för bygglov och energideklaration av temporära, flyttbara  moduluppställningar.

Upphandlingsgruppen samverkar med offentliga beställare. En konkurrensneutral och sund upphandling kan minska problematiken kring otydliga förfrågningsunderlag och riskerna med tolkningsutrymmen. Gruppen har även utarbetat upphandlingsråd för rentalmoduler.

Fördjupa dig i aktuella branschfrågor inom modul:

Relaterat.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev.